Otwórz Linux Command i Unix Command

The otwarty() polecenie systemowe wywołanie linux konwertuje nazwę ścieżki na deskryptor pliku - małą, nieujemną liczbę całkowitą do użycia w kolejnych operacjach we / wy, tak jak czytać, napisaćitd. Gdy wywołanie powiedzie się, zwrócony deskryptor pliku będzie najniższym deskryptorem pliku, który nie jest aktualnie otwarty dla procesu. To wywołanie tworzy nowy otwarty plik, który nie jest udostępniany żadnemu innemu procesowi.

To wywołanie systemowe nie jest poleceniem. Jest to funkcja używana w programowaniu i tworzeniu skryptów. Większość hobbystów Linuksa na komputery stacjonarne, którzy nie są programistami, nigdy nie użyje tego wywołania systemowego.